Linjeforeningens vedtekter


Vedtekter for Linjeforeningen for Linjeforeningen for Økonomi og Administrasjon ved HVL, studiested Bergen

 

 • 1 Navn og stiftelse

Interesseorganisasjonens navn er «Linjeforeningen for Økonomi og Administrasjon ved HVL» og ble formelt stiftet 24. mars 2010.

 

 • 2 Formål

Linjeforeningen for Økonomi og Administrasjon ved HVL er linjeforeningen for

studenter som studerer eller har fullført studiet økonomi og administrasjon

ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Linjeforeningens formål er å fremme godt studiemiljø blant studenter som

studerer økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Linjeforeningen skal opprette og opprettholde kontakt mellom studentene

tilsluttet linjeforeningen og relevante bedrifter i næringslivet.

 

 • 3 Organisatorisk tilknytning

Linjeforeningen for Økonomi og Administrasjon ved HVL er en partipolitisk- og religiøs nøytral organisasjon.

 

Linjeforeningen er en frittstående organisasjon med tilknytning til institutt for økonomisk-administrative fag ved Høgskulen på Vestlandet.

 

 • 4 Medlemmer

 

 • 4-1 Hvem kan bli medlemmer

Alle som studerer eller har fullført studiet økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet kan bli medlem i linjeforeningen.

 

 • 4-2 Medlemskap

Medlemskapet løper fra studiestart, og gjelder som livsvarig medlemskap.

 

Medlemskapet løper til det blir oppsagt eller medlemmet blir ekskludert.

 

Uteksaminerte medlemmer omtales som «alumner». Alumner blir da passive medlemmer og vil ikke automatisk bli invitert til foreningens arrangementer.

 

 • 4-3 Eksklusjon

Medlemmer som i særlig grad motarbeider eller skader organisasjonen kan ekskluderes ved 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

 

Ekskluderingssaker kan ikke behandles uten at de står på sakslisten.

 

 • 5 Stemmerett, valgbarhet og tale- og forslagsrett

Kun medlemmer som er studenter ved studiet har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i linjeforeningen.

 

Alle medlemmer har tale- og forslagsrett ved årsmøtet.

 

Årsmøtet kan innvilge ander tale- og forslagsrett med alminnelig flertall.

 

 • 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av, og kan bare endres av ordinært eller ekstraordinært

årsmøte.

 

 • 7 Økonomi

 

 • 7-1 Økonomistyring

Linjeforeningens økonomi skal kun brukes i henhold til vedtektenes § 2, samt følge god regnskapsskikk, norske lover og skolens overordnede økonomireglement.

 

 • 7-2 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta pengegodtgjørelse

 

 • 8 Årsmøte

 

 • 8-1 Myndighet og innkallelse

Årsmøtet er linjeforeningens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av september.

 

Styret innkaller til årsmøtet med minst 3 ukers varsel.

 

Saker som skal behandles på årsmøtet, skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.

 

Fullstendig saksliste og sakspapirer offentliggjøres for medlemmene senest 5 dager før årsmøtet.

 

Årsmøtet kan ved 2/3 flertall vedta å behandle andre saker.

 

 • 8-2 Adgang og vedtaksførhet

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

 

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

 

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

 • 8-3 Møteledelse

Årsmøtet ledes av ordstyrer, valgt av årsmøtet.

 

Ordstyrer, protokollførere og stemmekorps trenger ikke være medlem av foreningen, og innehar ikke stemmerett.

 

 • 8-4 Stemmegivning

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

Blanke stemmer er tillatt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, og minst en

av de stemmeberettigete krever det.

 

Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal det velges flere kandidater til samme verv, stemmes kandidatene frem en etter en.

 

Stemmesedler som ikke inneholder foreslåtte kandidater anses som blanke.

 

 • 8-5 Årsmøtets oppgaver
 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Godkjenne linjeforeningens årsrapport
 3. Godkjenne linjeforeningens regnskap
 4. Fastsette kontingent
 5. Behandle innkomne saker
 6. Vedta linjeforeningens budsjett
 7. Velge nytt styre

 

 • 8-6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller minst en

tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøtet med minst 14 dagers varsel.

 

Utover dette følger ekstraordinært årsmøte samme regler som ordinært årsmøte, men kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 • 9 Styret

 

 • 9-1 Sammensetning

Styret består av

 • Leder
 • Nestleder
 • Næringslivsansvarlig 1 stk.
 • Arrangementsansvarlig 3 stk.
 • Informasjonsansvarlig 2 stk.

 

Disse velges ved personvalg på årsmøtet.

 

 • 9-2 Styrets mandat

Styret har ansvar for den daglige driften og skal sørge for at linjeforeningen drives i henhold til vedtektene og eventuelle andre avtaler de innehar.

 

Styret kan supplere seg selv med settevara, dersom ikke alle verv er besatt.

 

Styrets oppgaver:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver

og utarbeide instruks for disse.

 1. Administrere og føre nødvendig kontroll med linjeforeningens økonomi

i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.

 1. Representere linjeforeningen utad.

 

Leder innkaller til styremøter ved behov.

 

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede, og møtet er gjort kjent for alle medlemmene.

 

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 

Ved stemmelikhet har styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, dobbeltstemme.

 

Ved behov kan styret innvilge andre møte-, tale- og forslagsrett på styremøter.

 

 • 9-3 Styremedlemmer

Alle styremedlemmer har møteplikt på styremøter innkalt i henhold til vedtektene. Avtroppende styre plikter å lære opp nye styremedlemmer.

 

Gjeldende stillingsinstrukser skal følges så langt dette er mulig.

 

 • 10 Grupper/avdelinger

Foreningen kan opprette avdelinger og/eller arbeidsgrupper.

 

Disse kan ledes av styremedlemmer eller av andre medlemmer valgte av styret.

 

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og

avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad

uten styrets godkjennelse.

 

 • 11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten.

 

For endring kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

Vedtektsendringene trer i kraft etter møtets slutt.

 

Styret får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.

 

 • 12 Oppløsning

Oppløsning av linjeforeningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 3/4

flertall.

 

Avstemmingen skal foretas skriftlig.

 

Forslag om oppløsning må være gjort kjent for medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

 

Blir oppløsning vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

 

For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 3/4 flertall.

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning.

 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette, treffes i samsvar med bestemmelse om vedtektsendringer, jfr. § 11.

 

I tilfelle oppløsning tilfaller linjeforeningens eiendeler Institutt for økonomisk-administrative fag ved Høgskulen på Vestlandet, og skal videre disponeres til det beste for studentmiljøet.